Privacyverklaring en disclaimer

Stichting Ella Vogelaar verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Utrecht, juli 2022

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Stichting Ella Vogelaar (https://stichting-ellavogelaar.nl).

Verwerking persoonsgegevens

Stichting Ella Vogelaar behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Stichting Ella Vogelaar verzamelt persoonsgegevens bij het doneren (online en langs andere wegen).

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van:

  • het tot stand brengen en uitvoeren van uw donatie en/of donateurschap;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Stichting Ella Vogelaar verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties en donaties.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Stichting Ella Vogelaar, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om de website van Stichting Ella Vogelaar te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt.

Uw rechten

We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Stichting Ella Vogelaar worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen. Dit kunt u melden aan Stichting Ella Vogelaar, door een e-mail of een brief te sturen naar info@stichting-ellavogelaar.nl of Stichting Ella Vogelaar, Agnes van Leeuwenberchstraat 20, 3515AZ  Utrecht.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest, vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Hoe beveiligt Stichting Ella Vogelaar gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Ella Vogelaar fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Stichting Ella Vogelaar maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden beveiligd verzonden. Stichting Ella Vogelaar schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening geen derden in.

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Cookies

De website van Stichting Ella Vogelaar is gemaakt in WordPress en gebruikt alleen cookies om sessies van ingelogde gebruikers te onthouden. Er wordt geen gebruik gemaakt van social media koppelingen met bijvoorbeeld Facebook of Twitter. Voor gewoon bezoek aan de website worden dus geen cookies gebruikt. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van Stichting Ella Vogelaar, dan kunt u deze richten aan Stichting Ella Vogelaar, Agnes van Leeuwenberchstraat 20, 3515AZ  Utrecht of bel 06-51822693.

Wijzigingen privacyverklaring

Stichting Ella Vogelaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Stichting Ella Vogelaar adviseert u regelmatig de privacyverklaring te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Disclaimer

De website van Stichting Ella Vogelaar is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Stichting Ella Vogelaar, kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Stichting Ella Vogelaar sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Stichting Ella Vogelaar of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Stichting Ella Vogelaar te kunnen raadplegen. Stichting Ella Vogelaar mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Stichting Ella Vogelaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Stichting Ella Vogelaar geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Stichting Ella Vogelaar, blijven te allen tijde voorbehouden aan Stichting Ella Vogelaar. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stichting Ella Vogelaar.